Oświetlenie ewakuacyjne

Powstający w budynku pożar stwarza zagrożenie nie tylko dla jego elementów, a przede wszystkim dla przebywających tam ludzi. Podczas akcji gaśniczej najważniejszym problemem, z jakim musi się uporać straż pożarna, jest bezpieczna ewakuacja ludzi. Jednym z głównych czynników utrudniających sprawne opuszczenie budynku przez ludzi, szczególnie w porze nocnej jest brak właściwego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w trakcie pożaru.

Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymagają stosowania w wybranych pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

  • Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosić co najmniej 1 lx 1%
  • Średnie natężenie oświetlenia przy punktach pierwszej pomocy oraz urządzeniach przeciwpożarowych i przyciskach alarmowych powinno wynosić co najmniej 5 lx 5%

Nowoczesne oświetlenie awaryjne jest instalowane praktycznie w każdym budynku handlowym, biurowym, a także w niektórych budynkach mieszkalnych, zwłaszcza tych wielomieszkaniowych.

Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do oświetlenia podstawowego. Dlatego też oprawy do oświetlenia awaryjnego muszą być zasilane ze źródła niezależnego od źródła zasilania opraw do oświetlenia podstawowego.